محصولات تسمه پارسا

تسمه پارسا

کشاورزی

تسمه کشاورزی – دانگیل

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

کشاورزی

تسمه کشاورزی – یانگ سان

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

کشاورزی

تسمه کشاورزی – هانچانگ

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

کشاورزی

دانگیل – کشاورزی

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

کشاورزی

دانگیل – کشاورزی – 2

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

ماشینی

تسمه دینام – دانگیل – کشاورزی

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

صنعتی

صنعتی – 3

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

ماشینی

تسمه شیاری اتوبوسی – ماشینی

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

ماشینی

تسمه دینام پراید – ماشینی

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

صنعتی

صنعتی – 4

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

ماشینی

تسمه دینام – ماشینی

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

ماشینی

تسمه دینام – دانگیل – ماشینی

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

ماشینی

تسمه دینام تاپ گر- ماشینی

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

صنعتی

تسمه تایم صنعتی

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی  شروع به فعالیت دارد.

صنعتی

تسمه v-belt – هانچانگ

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی  شروع به فعالیت دارد.

صنعتی

تسمه پارسا – صنعتی

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی  شروع به فعالیت دارد.

صنعتی

تسمه تایم صنعتی – کنتیننتال

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی  شروع به فعالیت دارد.

صنعتی

تسمه تایم – صنعتی – 2

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

صنعتی

تسمه تایم – صنعتی – 3

تسمه پارسا بیش از 20 سال در بازار لوازم یدکی به عنوان تامین کننده انواع تسمه و قطعات صنعتی شروع به فعالیت دارد.

ارسال یک نظر